پرداخت هزینه سفر

به کسانی که از شهرها و استان های دیگر از بازار مبل کوروش محصول خریداری می کنند مبلغ 300هزار تومان هزینه سفر پرداخت می شود.