طرف قرارداد های بازار مبل کوروش

امور اداری کارخانه کیک و کلوچه درنا

اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

اداره رفاهی دادگستری استان البرز

اداره درمان تامین اجتماعی

سازمان ملی ایران

اداره امور اداری و منابع انسانی

تعاونی مصرف شرکت داروپخش

ساختمان شهرداری منطقه11

اداره کل مخابرات استان البرز

تعاونی مصرف کارکنان شهرداری منطقه3