طرف قرارداد های بازار مبل کوروش

فرمانداری ویژه شهرستان  کرج

اتحادیه اتومبیل کرایه استان البرز

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

استانداری البرز

مدیریت کل بهزیستی

تعاونی مصرف گروه بهمن

بخش رفاهی سازمان اتوبوسرانی استان البرز

موسسه تحقیقاتی اصلاح و تهیه نهال و بذر

موسسه تحقیقاتی اصلاح و تهیه بذر و چغندر قند

بانک ملی استان البرز

سازمان تاکسیرانی استان البرز