طرف قرارداد های بازار مبل کوروش

اداره رفاه کارکنان شهرداری کرج

تعاونی مصرف پژوهشگاه مواد و انرژی استان البرز

سازمان نظام پزشکی البرز

اداره رفاه دانشگاه خوارزمی استان البرز

سازمان پسامند شهرداری استان البرز

شرکت تعاونی مصرف کارکنان و بازنشستگان 

بیمارستان البرز استان البرز

کلینیک نوردیدگان استان البرز

تعاونی مصرف کارخانجات بهشهر

بنیاد مسکن استان البرز