دعوت به رستوران

در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با هر خرید میهمان افتخاری ما در یکی از بهترین رستوران های کرج باشید.